Toll Free No.: 1660-01-07777
EN NP

Base Rate and Interest Spread Rate

MONTH/YEAR BASE RATE INTEREST SPREAD RATE
Ashad 2077 8.32  
Jestha 2077 8.37 4.04%
Baishak 2077 8.16 3.94%
Chaitra 2076 8.98 5.32%
Falgun 2076 9.15 4.92%
Magh 2076 9.32 5.05%
Poush 2076 9.45 4.83%
Mangsir 2076 9.37 4.82%
Kartik 2076 9.19 4.69%
Ashwin 2076 9.24 5.15%
Bhadra 2076 8.91 5.54%
Shrawan 2076 8.90 5.38%
Ashad 2076 9.36 4.70%
Jestha 2076 9.02 4.73%
Baishak 2076 9.17 4.74%