BASE RATE
Baishak 2075 10.18
Chaitra 2074 10.17
Falgun 2074 10.21
Magh 2074 10.4
Poush 2074 9.71
Mangsir 2074 9.59
Kartik 2074 9.54
Ashwin 2074 9.8
Bhadra 2074 10.03
Shrawan 2074 10.19